Jeugdteam

Voor vragen en zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders in IJsselstein

Dyslexie

Sinds 1 januari 2015 is dyslexiezorg opgenomen in de Jeugdwet. De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk (de transitie Jeugdzorg). Alleen de groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie komen voor vergoeding in aanmerking als zij aan de voorwaarden voldoen. 

Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen andere ondersteuning nodig heeft. Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast dyslexieklachten is een intensiever behandel-/begeleidingstraject nodig. 

Rol van de school
Voordat dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, hebben de basisscholen de rol van poortwachter. Zij volgen namelijk het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Dit is een leidraad die scholen in staat stelt een vermoeden van dyslexie vast te stellen. Ook staat hierin aangegeven welke extra zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft.

Wat kunt u doen als ouder?
Als uw kind ernstige lees- en spellingproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was. De school kan u adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. U als ouder vraagt een dyslexieonderzoek aan, niet de school.

Wat zijn de stappen van aanvraag tot behandeling?

  1. School heeft het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 
  2. Ouders gaan akkoord met een aanvraag EED en nemen contact op met een door de gemeente/regio gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder (scholen zijn op de hoogte van de gecontracteerde aanbieders).
  3. De dyslexiezorgaanbieder checkt of het dossier, opgesteld door de school, compleet is en bepaalt de behandelingsontvankelijkheid aan de hand van de checklist Leerlingdossier Dyslexie. 
  4. Als de dyslexiezorgaanbieder de behandelingsontvankelijkheid heeft bepaald, dienen ouders de aanvraag EED in bij de gemeente voor de formele beschikking. 
  5. Bij de aanvraag voor diagnostisch onderzoek en behandeling dient de door de dyslexiezorgaanbieder gehanteerde checklist en het ingevulde aanmeldformulier te worden meegeleverd, waarop de gemeente de beschikking inhoudelijk kan baseren. 
  6. Gemeente zorgt voor een formele beschikking als dat het advies is van de dyslexiezorgaanbieder. 
  7. Deze beschikking wordt voor zowel de diagnose als voor de benodigde behandeling afgegeven.  
  8. De dyslexiezorgaanbieder stelt een diagnose 
  9. Bij diagnose EED, wordt gestart met de behandeling.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Jeugd team IJsselstein