Sociaal Team

Voor welzijn en ondersteuning in IJsselstein

PGB

Zorg of ondersteuning in een persoonsgebonden budget
U komt alleen in aanmerking voor een pgb (persoonsgebonden budget) als door een medewerker van Sociaal Team  is vastgesteld dat u op ondersteuning bent aangewezen en dat  uw omgeving deze ondersteuning niet kan geven, dan wel dat u aangewezen bent op professionele hulp. Dat betekent dat er eerst altijd een onderzoek zal plaatsvinden naar uw vraag om ondersteuning.

Als is vastgesteld dat u in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning aangewezen bent op een  zogenoemde ‘maatwerkvoorziening’ dan kunt u in het gesprek met de medewerker van het  Sociaal Team aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor een pgb. De medewerker kan u meer informatie geven zodat u kunt overwegen of een pgb in uw geval een verstandige keuze is.

Om vervolgens voor een pgb in aanmerking te komen moet u een zorg- en budgetplan opstellen. In dit plan geeft u aan welke ondersteuning u wilt gaan inkopen, bij welke zorgverleners en tegen welk tarief.  

De gemeente zal beoordelen of:

  • u of uw vertegenwoordiger in staat is om een pgb op de juiste wijze te beheren en te gebruiken. Dat wil zeggen dat u of uw vertegenwoordiger de administratieve verantwoordelijkheden aankan, maar ook kan bepalen wat u nodig heeft en de door u ingeschakelde zorgverleners kunt aansturen;
  • u kunt  motiveren waarom u de ondersteuning/maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wilt ontvangen;
  • de diensten die u met het pgb wilt inkopen veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden geleverd en bijdragen bij aan het behalen van het beoogde resultaat.

Op uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb ontvangt u een besluit (beschikking) van de gemeente. In de beschikking staat voor welke termijn de gemeente u een pgb toekent, welk bedrag, met welk doel en onder welke voorwaarden. De gemeente stuurt uw gegevens naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en betaalt uw pgb aan de SVB.

De hoogte van het pgb voor zorg wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde maximale pgb-tarieven voor de onderdelen waarvoor u bent aangewezen op ondersteuning  en aan de hand van het door u ingediende zorg- en budgetplan. Daarbij is voor de hoogte van het pgb ook bepalend of u de ondersteuning inkoopt bij een professionele hulpverlener of een zorgorganisatie (=professionele ondersteuning) of bij iemand uit uw eigen familie of sociale netwerk (=informele ondersteuning). De gemeente hanteert hiervoor verschillende maximale pgb-tarieven.

Uw pgb komt niet op uw eigen bankrekening te staan. Het komt op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit heet ‘trekkingsrecht’. De rekeningen die u krijgt van de zorgverlener stuurt u naar de SVB. U moet met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst hebben. Bij elke betaalopdracht controleert de SVB of de betaling klopt met de zorgovereenkomst. De SVB controleert ook of het om de toegekende zorg gaat en betaalt de rekening.

De digitaal sociale kaart

Overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en
gezondheidssector binnen de gemeente IJsselstein.

Lees meer

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan het Sociaal team IJsselstein